/Files/images/al003.gif

/Files/images/355945_news.jpg

/Files/images/al003.gif

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ для працівників "Смологовицької гімназії "

Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на

працю, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно допокликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуваннямсуспільних потреб.

У закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному

виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою

організації ефективної праці і освітнього процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення

до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи

дисциплінарного та громадського впливу, що деталізується у Посадових

інструкціях та розпорядчих актах директора гімназії та органів управління

освіти.

І. Порядок прийняття і звільнення працівників

1.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені

законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх

здібностей.

1.2. При прийнятті на роботу керівник закладу зобов'язаний зажадати від

особи, що працевлаштовується:

- подання трудової книжки, пред’явлення паспорта, диплома або іншого

документа про освіту;

- військовослужбовці, звільнені в запас, пред'являють військовий квиток;

- особи, які приймаються на роботу до закладу, зобов'язані подати

медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в

дитячій установі.

1.3. Працівники гімназії можуть працювати за сумісництвом відповідно до

чинного законодавства.

1.4. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на

іншу роботу, директор зобов'язаний (ознайомлення доцільно проводити в

письмовій формі):

1.4.1. Роз'яснити працівникові його права та обов'язки і існуючі умови праці,

повідомити про наявність на робочому місці, де він буде працювати,

небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунені, та

можливі наслідки їх впливу на здоров'я та інше відповідно до чинного

законодавства і колективного договору.

1.4.2. Ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку та

колективним договором, посадовою інструкцією.

1.4.3. Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для

роботи засобами.

1.4.4. Проінструктувати працівника з питань охорони праці, виробничої

санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

1.5. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах,

передбачених чинним законодавством.

1.6. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації закладу

допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.

Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу

роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

1.7. Директор гімназії зобов'язаний в день звільнення видати працівникові

належно оформлену трудову книжку, а бухгалтерія провести з ним

розрахунок у відповідності із чинним законодавством. Днем звільнення

вважається останній день роботи. Працівники, які звільнилися та

вивільнені у зв'язку із скороченням, не можуть бути премійованими (ст.57

Закону України «Про освіту»).

II. Основні права та обов'язки працівників

2.1. Педагогічні працівники мають право:

2.1.1. Вільно обирати форми, методи, засоби навчання, виявляти педагогічну

ініціативу.

2.1.2. Брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу.

2.1.3. Проводити в установленому порядку науково-дослідну,

експериментальну, пошукову роботу.

2.1.4. Подавати пропозиції дирекції щодо вдосконалення освітнього процесу в закладі.

2.1.5. Брати участь в управлінні закладом у порядку, визначеному Статутом гімназії.

2.1.6. Захищати професійну честь і гідність.

2.1.7. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати на них пояснення.

2.1.8. Захищати свої інтереси самостійно або через представника, у тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням норм професійної етики.

2.1.9. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

2.1.10. Підвищувати кваліфікацію, обирати форми її підвищення.

2.1.11. Атестуватися на присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання. Проходити сертифікацію.

2.1.12. Давати учням під час занять і на перервах обов’язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, порушувати питання перед директором про притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках та у порядку, визначеному Статутом гімназії.

2.1.13. Відвідувати уроки, позакласні заходи в інших учителів за їх згодою, у тому числі бути присутнім на заняттях у членів адміністрації закладу.

2.1.14. Вносити на педагогічній раді пропозиції про моральне і матеріальне заохочення учнів, застосування до них стягнень.

2.1.15. Брати участь у роботі батьківських зборів класів, у яких працює, обговорювати з батьками проблеми навчання і виховання дітей.

2.1.16. На відшкодування збитків, заподіяних здоров’ю внаслідок недотримання роботодавцем трудової угоди щодо забезпечення нормальних умов для здійснення професійної діяльності.

2.1.17. На надання додаткових вихідних днів за залучення до роботи у святкові, неробочі та вихідні дні.

2.1.18. Розглядати питання, приймати рішення тільки у межах своєї компетенції.

2.1.19. На захист персональних даних та суворе дотримання ст.307 Цивільного Кодексу України.

2.1.20. На захист професійної честі, гідності.

2.1.21. На зберігання конфіденційності особистої інформації щодо трудових відносин та особистих персональних даних і даних учнів, яких навчає.

2.1.22. Довільного планування власної викладацької діяльності та виховної роботи.

2.2. Працівники закладу зобов'язані:

2.2.1. Працювати сумлінно і виконувати навчальний режим, вимоги Статуту гімназії і ці Правила, дотримуватись дисципліни праці.

2.2.2. Поважати особистість учня, його честь, гідність та неповторну індивідуальність.

2.2.3. Берегти недоторканість особистого простору учня.

2.2.4. Використовувати в освітньому процесі лише грифовану літературу.

2.2.5. Убезпечувати учнів від будь-яких ризиків небезпеки.

2.2.6. У встановлені терміни проходити курси підвищення кваліфікації.

2.2.7. Надавати медичну книжку встановленого зразка з реєстрацією в ній щорічного медогляду.

2.2.8. Виконувати вимоги з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, дотримуватись санітарно-епідеміологічних вимог.

2.2.9. Вести шкільну ділову документацію з організації харчування, оздоровлення, медобслуговування та соціального захисту учнів, суворо дотримуючись нормативних вимог.

2.2.10. Забороняти присутність на своєму уроці батьків або будь-якої особи без дозволу директора.

2.2.11. Забороняти без дозволу директора та батьків учнів будь-яку фото-, кіно,теле та відеозйомку дітей.

2.2.12. Залишати кабінет після занять чистим і вимагати цього від колег.

2.2.13. Мати охайний діловий стиль одягу. Бути доброзичливим та привітнимдо учасників освітнього процесу.

2.3. Педагогічні працівники повинні:

2.3.1. Забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні

обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей.

2.3.2. Настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до

принципів загальнолюдської моралі.

2.3.3.Виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних,

духовних, історичних цінностей України, країни походження та ін.

2.3.4. Готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між

усіма народами та національної самоідентифікації.

2.3.5. Дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини,учня.

2.3.6. Економити енергоресурси та дбати про майно закладу.

2.3.7. Створювати на уроці позитивний мікроклімат, комфортні психологічні умови.

2.3.8. Уникати використання контрафактної літератури та продукції у гімназії.

2.3.9. У разі наявності класного керівництва володіти інформацією про міжособистісні стосунки у родині. Відвідати кожну родину вдома та скласти відповідний акт.

2.3.10. Захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психологічного

насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим

шкідливим звичкам.

2.3.11. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і

загальну культуру.

2.3.12. Дотримуватись положень Закону України «Про захист персональних

даних».

2.3.13. Сприяти розвитку органів шкільного учнівського самоврядування.

2.4. Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю,

визначається посадовими інструкціями і положеннями, іншими

нормативними актами освітньої галузі.

2.5. Педагогічні працівники несуть особисту відповідальність за збереження

життя і здоров'я дітей під час організованого перебування учнів у закладі,

зокрема при позаурочній, позакласній та позашкільній діяльності.

2.6. Сприятимуть адміністрації закладу в роботі щодо реалізації закону «Про

доступ до публічної інформації» та неухильно дотримуються педагогічної

етики, гуманності та толерантності.

2.7. Уникати будь-яких фінансових взаємовідносин з учнями та батьками.

2.8. Сприяти виконанню законодавства України у сфері захисту прав дітей.

ІІІ. Основні обов’язки адміністрації

1.1. Адміністрація закладу освіти зобов’язана:

3.1.1. Забезпечити дотримання працівниками закладу освіти обов’язків,

покладених на них Статутом закладу і Правилами внутрішнього

трудового розпорядку.

3.1.2. Правильно організовувати роботу працівників закладу відповідно до

їхньої спеціальності і кваліфікації, закріпити за кожним з них певне місце

роботи, забезпечити справність обладнання, здорові і безпечні умови

праці.

3.1.3. Забезпечити суворе дотримання трудової і виробничої дисципліни,

постійно здійснювати організаторську виховну роботу, спрямовану на її

зміцнення, створення сприятливих умов роботи закладу, своєчасно

вживати заходів впливу до порушників у трудовому колективі.

3.1.4. Працівника, який з’явився на роботу в нетверезому стані, не допускати до

виконання своїх обов’язків у цей робочий день і вжити до нього

відповідні заходи згідно з діючим законодавством.

3.1.5. Удосконалювати освітній процес, створювати умови для впровадження

наукової організації праці, здійснювати заходи по підвищенню якості,

культури праці, організовувати вивчення, поширення і впровадження

передового досвіду працівників трудових колективів закладів освіти.

3.1.6. Забезпечувати систематичне підвищення працівниками закладу ділової

кваліфікації, проводити у визначені строки атестацію педагогічних

працівників, створювати необхідні умови для поєднання роботи з

навчанням у освітніх закладах.

3.1.7. Вживати заходів для своєчасного забезпечення гімназії необхідним

обладнанням, навчальними посібниками, господарським інвентарем.

3.1.8. Неухильно дотримуватись законодавства про працю, правил охорони

праці, поліпшувати умови праці.

3.1.9. Створювати умови, які забезпечують охорону життя і здоров’я учнів та

працівників закладу, запобігати їх захворюваності і травматизму,

контролювати знання і дотримання працівниками всіх вимог інструкції з

безпеки.

3.1.10. Забезпечувати збереження шкільного майна, майна співробітників і учнів.

3.1.11. Видавати заробітну платню у встановлені строки.

3.1.12. Чуйно ставитися до повсякденних потреб працівників закладу.

3.1.13. Сприяти створенню у педколективі духовної, доброзичливої атмосфери,

всіляко підтримувати і розвивати ініціативу та активність працівників,

забезпечувати їх участь в управлінні закладом, повною мірою

використовуючи збори трудового колективу, виробничі наради, своєчасно

розглядати критичні зауваження працівників і повідомляти їм про вжиті

заходи.

3.2. Адміністрація закладу несе відповідальність за життя, здоров’я учнів під

час перебування їх у гімназії й участі в заходах, які організовуються

закладом. Про всі випадки травматизму повідомляти у відділ освіти,

охорони здоров’я, культури, сім'ї, молоді та спорту Іршавської міської

ради.

IV. Робочий час та його використання

1.1. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з

двома вихідними днями.

У межах робочого дня педагогічні працівники повинні вести всі види

навчально-методичної та організаційної роботи відповідно до

посади, робочого навчального плану, річного плану роботи гімназії,

окремих доручень директора. Гімназія працює в одну зміну (при

особливих умовах у країні можливий перехід на дві зміни) за

розкладом, початок роботи з 08:30. Педагогічні працівники повинні

з'являтися на роботу за 20 хвилин до початку уроку. Технічні –

щодня у робочі дні з 7.00 до 17.00, крім сторожів.

1.2. При відсутності педагога або іншого працівника адміністрація

зобов'язана терміново вжити заходів щодо його заміни. (п.4.1.7

Колективного договору).

1.3. Кожен учитель повинен обов'язково чергувати по закладу відповідно

до графіка чергування. Чергування по гімназії відбувається один раз

на тиждень, переважно у вільний від занять з учнями час.

1.4. Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні

вагітних жінок і матерів, що мають дітей віком до трьох років.

1.5. Під час канікул та призупинення освітнього процесу, що не збігається

з відпусткою, директор залучає вчителів до методичної, педагогічної

та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їхнього

навантаження відповідно до тарифікації. Встановити в канікулярний

час методичний день для вчителів з метою самоосвіти, саморозвитку.

1.6. Графік надання щорічних відпусток погоджується з РТК і складається

на кожен календарний рік у перший робочий день року і

затверджується не пізніше 20 січня.

1.7. Педагогічним працівникам забороняється:

1.7.1. Змінювати на власний розсуд розклад занять і графік роботи.

1.7.2. Подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними.

1.7.3. Передоручати виконання трудових обов'язків.

1.7.4. Користуватися мобільними телефонами під час виконання

професійних обов'язків у приміщенні закладу; проводити будь-

які заняття на платній основі, крім передбачених

законодавством.

1.7.5. Відмовлятися від заміни без поважних причин.

1.7.6. Здійснювати діяльність, що може мати ознаки загрози або

суперечить державній політиці в освітній галузі.

1.8. Технічному персоналу забороняється:

1.8.1. Змінювати режим роботи.

1.8.2. Полишати робоче місце.

1.8.3. Виконувати роботи, що не зазначені в посадовій інструкції.

1.9. Забороняється в робочий час:

1.9.1. Відволікати вчителів від їхньої безпосередньої роботи для

участі в різних господарських роботах та заходах, не

пов'язаних з освітнім процесом.

1.9.2. Відволікати учнів та вчителів за рахунок навчального часу на

роботу і здійснення заходів, не пов'язаних із процесом

навчання, забороняється за винятком випадків, передбачених

чинним законодавством.

V. Заохочення за успіхи в роботі

1.1. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні

працівники представляються до нагородження державними нагородами,

присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками,

грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

5.2.Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові

обов'язки, надаються в першу чергу переваги і пільги в межах своїх

повноважень і за рахунок власних коштів закладу. Заохочення

оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу та

заносяться до трудової книжки працівника.

VI.Стягнення за порушення трудової дисципліни

6.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути

застосовано один з таких видів стягнення:

- догана;

- звільнення;

- часткове або повне позбавлення матеріальної винагороди.

Учитель, якому було оголошено догану, не може бути заохоченим до її

зняття. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосовано

відповідно до пп. З, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України.

6.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано

право прийняття на роботу цього працівника.

6.3. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести

місяців із дня вчинення порушення трудової дисципліни.

6.4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки

дисциплінарне стягнення.

6.5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється

працівникові під підпис.

6.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення

працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то

він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення, то стягнення може

бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи щодо

заохочення до працівника не застосовуються.

Робочий час і його використання

1. Тривалість робочого тижня встановлюється:

- для педагогічних працівників згідно тарифікації;

- інших працівників - 40 годин на тиждень.

РЕЖИМ РОБОТИ

СМОЛОГОВИЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

Розклад дзвінків

1 кл. 5-9 кл.
1-3 кл. 8:15 – 8:25 (ранкова зустріч)
1. 8:30 – 9:05 1. 8:30 – 9:15
2. 9:25 – 10:00 2. 9:25 – 10:10
3. 10:15 – 11:50 3. 10:15 – 11:00
4. 11:25 – 12:00 4. 11:25 – 12:10
5. 12:20 – 13:05 5. 12:20 – 13.05
2-4 кл. 6. 13:10 – 13:55
1. 8:30 – 9:10 7. 14:00 – 14:45
2. 9:25 – 10:05
3. 10:15 – 11:55
4. 11:25 – 12:05
5. 12:20 – 13:00

2. Для працівників гімназії встановлюється п'ятиденний робочий

тиждень з двома вихідними днями. При п'ятиденному робочому тижні

тривалість щоденної роботи (зміни), час початку і закінчення роботи і

обідньої перерви визначається цим режимом або графіком змінності,

які затверджує директор гімназії за погодженням з представником

трудового колективу з додержанням тривалості робочого тижня, а

саме:

педагогічні працівники за 20 хв. до початку уроку за розкладом занять (якщо не чергує по закладу)
директор гімназії, заступники директора з 8.00 до 16.30 перерва 12.00-12.30
фахівці, спеціалісти:
Завгосп з 8.00 до 16.30 перерва 13.00-13.30
завідувач бібліотеки з 9.00 до 13.00
медична сестра з 8.30 до 13.30
інженер-електронік з 8.30 до 12.30
практичний психолог з 8.30 до 10.30
педагог-організатор з 9.00 до 12.00, з15.30 до 16.30 перерва 12.00-12.30
вихователь ГПД з 12.30 до 15.30
вихователі дошкільного відділення з 8.30 до 17.00 перерва 13.00-13.30
помічник вихователя з 7.00 до 17.00 перерва 12.00-12.30
прибиральниці службових приміщень з 8.00 до 16.30 перерва 12.00-12.30
робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель з 8.30 до 13.30
Двірник з 7.00 до 15.30 перерва 11.30-12.00
Кухар з 8.00 до 16.30 перерва 13.00-13.30
Праля з 8.00 до 13.00
Сторож з 22.00 до 6.00 у несвяткові дні та будні

Під час канікул (призупинення НВП) педагогічні працівники та

допоміжний персонал починають робочий день в 9.00 з відповідним

відпрацюванням робочого часу та реєстрацією в журналі виходу на

роботу. Скорочений передсвятковий день влаштовується за письмовим

зверненням представника ТК гімназії.

/Files/images/0_d8a98_58720028_orig.gif

Кiлькiсть переглядiв: 1884

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.