/Files/images/81bb17286c.gif

Висловлювання видатних людей

“Хоч би яка у вас відповідальна і складна творча робота була на виробництві, знайте, що вдома на вас чекає ще відповідальніша, ще складніша, ще тонша робота — виховання людини. ”В.Сухомлинський

“Дитина — рентгенівський знімок сім’ї. ”А.Макаренко

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ

12 листопада в приміщенні Смологовицького НВК проведено планові батьківські збори. Батьківські збори складалися з двох частин: загальношкільного засідання та класних засідань.
На загальношкільному засіданні на порядку денному було розглянуто наступні питання:
1. Організація гарячого харчування учнів НВК
2. Аналіз стану вакцинації учнів НВК
3. Організація дозвілля для учнів освітнього закладу
4. Аналіз успішності учнів за підсумками 2018-2019 навчального року.
5. Аналіз успішності учнів за підсумками першої частини І семестру 2019-2020 навчального року.
6. Аналіз участі (або не участі) учнів школи у різноманітних конкурсах, шкільному та районному етапі олімпіад, МАН в 2019-2020 навчальному році тощо.
7. Аналіз стану адаптації учнів 1 класу до НУШ та учнів 5 класу до вимог основної школи.
8. Аналіз стану шкільних підручників учнів НВК.
9. Аналіз стану ведення учнівських щоденників.
На класних засіданнях, які проводили класні керівники батькам було представлено виписки тематичних оцінок учнів щодо стану їх успішності в першій половині І семестру, проблеми навчанні окремих учнів, поведінці, ведення здорового способу життя, виконанні (або невиконанні) класних обов’язків згідно активу класу, запізнення на уроки тощо.

Дирекція НВК висловлює батькам та учителям за активну участь у засіданнях та вирішенні наболілих питань з життя школи! Дякуємо за хороші слова вдячності з Вашої сторони відносно нашої роботи!!! Будемо і надалі старатися!!!

СЛАВА УКРАЇНІ!
З БОГОМ ТІЛЬКИ ВПЕРЕД!

/Files/images/75247483_956368554728566_9112750214933905408_n.jpg /Files/images/74632385_956369801395108_4677303334774767616_o.jpg /Files/images/74869840_956368648061890_7182036697394184192_o.jpg /Files/images/74888339_956369558061799_2270647195331985408_o.jpg /Files/images/75146357_956369204728501_3301834444708511744_o.jpg /Files/images/75303708_956369114728510_8867645708480544768_o.jpg /Files/images/75402263_956368874728534_1850814949601837056_o.jpg /Files/images/75543705_956368798061875_3972514586074021888_o.jpg /Files/images/76751469_956369708061784_6283816030569496576_o.jpg

ПОЛОЖЕННЯ про батьківські збори та батьківський всеобруч

1.Загальні положення

1.1. Авторитет школи та вчи­телів у багатьох випадках визна­чається організацією та проведен­ням батьківських зборів.

1.2. Батьківські збори — форма аналізу, осмислення на основі да­них педагогічної науки, досвіду виховання.

1.3. Батьківські збори — це школа виховання батьків, форму­юча батьківська суспільна думка, батьківський колектив.

1.4. Батьки (особи, які їх замі­нюють) зобов'язані відвідувати батьківські збори, які проводить школа (із Статуту школи).

1.5. Даний документ є локаль­ним актом щодо питань регулю­вання відносин між школою та батьками.

2.Мета та задачі батьківських зборів

2.1. Виховання батьків, бать­ківського колективу.

2.2. Формування батьківської суспільної думки.

2.3. Ознайомлення батьків із питаннями педагогіки, психо­логії, законодавства України.

3.Види батьківських зборів

3.1. Існують такі види бать­ківських зборів:

• організаційні;

• тематичні;

• збори-диспути;

• звітові;

• збори-консультації;

• збори-співбесіди.

3.2. Батьківські збори, як пра­вило, є комбінованими.

3.3. Основна частина батьківсь­ких зборів—педагогічна просвіта (батьківський всеобуч).

3.4. Батьківський всеобуч пла­нується відповідно до:

• вимог соціуму;

• напряму роботи школи;

• вікових особливостей дітей

4.Задачі батьківського всеобучу

4.1. Знайомство батьків з ос­новами педагогічних, психоло­гічних, правових знань.

4.2. Забезпечення єдності ви­ховної взаємодії школи та сім'ї.

4.3. Узагальнення та розпов­сюдження позитивного досвіду виховання.

4.4. Попередження батьків про уникнення найпоширеніших по­милок.

4.5. Залучення батьків до актив­ної участі у виховному процесі.

5.Проведення батьківських зборів

5.1. Загальношкільні бать­ківські збори проводяться один раз на семестр за планом роботи школи.

5.2. Основні питання, які роз­глядають на зборах:

а) ознайомлення:

• з документами про школу;

• з основними напрямками роботи школи;

• із задачами, які стоять перед школою;

• зі звітами про роботу;

• із локальними актами;

б) обмін досвідом щодо питані виховання дітей;

в) використання знань, умінь можливостей батьків у робот з дітьми;

г) надання допомоги у вирішенні господарчих питань.

5.3. Класні батьківські зборі проводяться один раз на семестр.

5.4. Основні питання, які роз­глядають на батьківських зборах

• аналіз навчально-виховного процесу у класі;

• задачі, які визначають по­дальшу роботу;

• планування, організа­ція діяльності щодо виконанні задач;

• підведення підсумків;

• актуальні педагогічні, психологічні, правові проблеми (бать­ківський всеобуч).

5.5. При підготовці та проведенні батьківських зборів слід враховувати ряд важливих мо­ментів:

• атмосферу співробітництва школи та сім'ї щодо реалізації програми посилення «плюси та ліквідації «мінусів» у характері та поведінці дитини;

• інтонацію зборів: радимо та роздумуємо разом;

• професіоналізм педагогів — знання, компетентність (про життя кожної дитини не лише у школі, а й за її межами, уявлення про рівень їхніх вимог, стан здоров'я);

• добрі, довірливі стосунки

• головні показники ефект­ності батьківських зборів — це:

а) активна участь батьків:

б) атмосфера активного обговорення питань;

в) обмін досвідом;

г) відповіді на питання, поради та рекомендації

6.Права батьківських зборів

Батьківські збори мають право:

а) звернути увагу батьків на:

• правильне виконання рішень зборів;

• виконання п. 4 ст. 52 Закону України «Про освіту» (батьки (за­конні представники) навчаються, вихователі несуть відповідаль­ність за виховання дітей, отри­мання ними основної загальної освіти);

• виконання п. 4 ст. 17 Закону України «Про освіту» (відпові­дальність за ліквідацію учнівсь­кої академзаборгованості протя­гом наступного навчального року покладається на їхніх батьків (за­конних представників);

• виконання Статуту школи (батьки зобов'язані вико­нувати Статут школи);

• обговорення питань про шкільне життя та прийняття рішень у формі пропозицій;

б) запрошувати на збори спе­ціалістів:

• юристів;

• лікарів;

• психологів;

• працівників правоохоронних органів;

• членів адміністрації школи;

• представників громадських організацій.

Усі пропозиції батьківських зборів розглядаються посадовими особами Закладу з наступними повідомленнями про результати розгляду, термін розгляду пропо­зицій — один місяць.

7.Документація батьківських зборів

7.1. На всіх батьківських збо­рах ведеться протокол.

7.2. Протоколи батьківських зборів:

• підписуються головою та секретарем батьківських зборів;

• зберігаються у методичному кабінеті школи та відносяться до шкільної документації;

• протоколи класних бать­ківських зборів зберігаються у класних керівників.

7.3. Зошит протоколів пови­нен бути прошнурований, прону­мерований, скріплений підписом Голови батьківського комітету.

7.4. Матеріали батьківських зборів зберігаються у методич­ному кабінеті у папці зі скорозшивачем та відносяться до шкільної документації.

7.5. Термін зберігання прото­колів та документів до них визна­чається терміном навчання учнів на визначеному щаблі:

• 1—3-ті класи — 3 роки;

• 5—9-ті класи — 5 років;

• 10—11-ті класи — 2 роки.

8.Заключні положення

8.1. Батьківський всеобуч, який проходить на батьківських збо­рах, може змінюватись у зв'язку зі змінами:

• соціуму;

• напрямку роботи школи;

• рівня освіти батьків.

8.2. Зміни та доповнення до батьківського всеобучу розроб­ляються спільно з:

• адміністрацією;

• психологами;

• головою методичного об'єднання класних керівників;

• представниками науки.

8.3. Зміни та доповнення до батьківського всеобучу розгля­даються на засіданні педагогічної ради у присутності представників загальношкільного батьківсь­кого комітету та затверджуються педрадою.

Батьківські збори є найважливішою формою взаємодії сім'ї і школи, засобом підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Однак для того, щоб воно дійсно виконувало свою роль, необхідно його правильно підготувати і провести. Багато батьків скаржаться на те, що в сучасній школі на зборах класні керівники обговорюють лише організаційні та матеріально-технічні питання, збираючи гроші з батьків.

Які ж функції повинні виконувати батьківські збори?

Серед таких функцій слід вказати:

1) ознайомлення батьків зі змістом та методикою навчально - виховного процесу в школі (характеристика використовуваних навчальних програм, методів навчання, розповідь про проведені позаурочних заходах, факультативах, гуртках і т.п.);

2) психолого - педагогічна освіта тат і мам, яке може виражатися в інформуванні батьків про особливості конкретного віку, умови успішної взаємодії з дітьми і т.д.;

3) залучення батьків до спільного з дітьми діяльність (позаурочні заходи - конкурси, екскурсії, походи тощо);

4) спільне вирішення організаційних питань (харчування, чергування, дисципліни та інших проблем).

Вибір виду і форми батьківських зборів залежить від його тематики і поставлених цілей.

Серед видів можна виділити: організаційні (присвячені, наприклад, майбутньої далекої екскурсії дітей або підготовці до багатоденні походи), збори за планом психолого - педагогічного освіти (наприклад, лекція з залученням психолога про умови успішного спілкування з підлітками), тематичні, зборів-диспути з актуальних проблем навчально - виховного процесу, підсумкові (четвертної) і т.д. Тематика батьківських зборів зазвичай визначається педагогами і може обговорюватися на батьківському комітеті.

Батьківські збори так само можна розділити на загальношкільні, збори з паралелей і класні.

Загальношкільні батьківські збори проводяться зазвичай рідше, ніж класні, раз - два на рік, і то в разі потреби. Тат і мам знайомлять з новими статутними документами школи, нормативними актами у сфері освіти, з основними напрямками, завданнями і підсумками роботи навчального закладу. Збори батьків певної паралелі може проводитися у випадку необхідності обговорення найважливішої проблеми, питання, що стосується тільки учнів даних класів (наприклад, збори батьків випускних класів, тат і мам першокласників).

Класні батьківські збори організовуються кілька разів на рік зазвичай в кінці чверті, триместр, півріччя. На них обговорюються найважливіші завдання навчально-виховної роботи в даному класі, проводиться планування виховної роботи, визначаються способи і методи ефективного співробітництва сім'ї і школи, підводяться підсумки виконаної роботи.

З чого починається підготовка до батьківських зборів?

З визначення його тематики. Необхідні теми нерідко повідомляються адміністрацією, визначаються самостійно педагогами (класним керівником, або вчителями - предметниками), пропонуються батьками. Дуже важливо порадитися з батьками дітей стосовно того, які питання і проблеми їх цікавлять.

Далі слід визначити форму проведення зборів та його зміст - можливо, навіть написати коротко конспект з викладенням інформації, яку треба довести до відома батьків.

Нерідко батьківські збори зводяться до монологу педагога, проте слід активно залучати батьків до обговорення проблем навчально - виховного та організаційного характеру.

Збори можуть проводитися у формі лекції (у ролі лектора - педагог, психолог, лікар), дискусії, роботи по групах для обговорення найважливіших питань роботи і т.д.

Найчастіше використовується традиційна форма проведення батьківських зборів - виступ класного керівника з подальшими його відповідями на запитання батьків.

Зміст для зборів можна почерпнути з психолого - педагогічних книг, газет і журналів, спілкування з вчителями - предметниками, дітьми, батьками, шкільною адміністрацією.

Cлід заздалегідь домовитися з фахівцями, які допоможуть вам провести збори – з педагогами - предметниками, соціальним педагогом, шкільним психологом, медичними працівниками. Дуже добре, якщо вдасться залучити до підготовки зборів батьків. Якщо в планах стоїть виступ батьків, необхідно хоча б у загальних рисах обговорити основні тези, напрямки виступу.

Визначившись з тематикою, формою проведення та змістом зборів, необхідно підготувати засоби - ілюстрації, документи (наприклад, шкільні щоденники та журнали, нормативні документи - Статут Школи, Правила учнів). Важливо так само встановити час проведення зборів і підготувати для його проведення приміщення, подбавши про його чистоту, провітрювання та забезпечення місць для всіх учасників.

Інформація про час і місце проведення зборів повинна бути донесена до батьків завчасно - можна записати її в щоденниках учнів, зателефонувати тим татам і мамам, чия присутність у зв'язку з обговорюваною проблемою дуже важлива для вас. Непогано буде, якщо батьки розпишуться в щоденниках, що ознайомлені з оголошенням про проведення зборів, а якщо не зможуть прийти, то нехай попередять заздалегідь. Завчасне оповіщення дозволить батькам скорегувати свої плани на вечір і знайти час для відвідування батьківських зборів.Основне виступ на зборах не повинно займати багато часу - ввечері після роботи більшість батьків навряд чи адекватно його сприймуть. Необхідно мати чіткий план проведення зборів - після виступу виділити час на запитання батьків, обговорення інших тем. Бажано про витівки окремих учнів повідомляти їх батькам в індивідуальному порядку (наприклад, в розмові після загальних зборів).

Щоб батьки були з самого початку гарним помічниками школи, їх треба активно підключати до вирішення актуальних питань навчально - виховного процесу, залучати до спільного з дітьми позаурочну діяльність. Батьківський комітет, обраний на батьківських зборах, - важлива опора класного керівника. Багато питань педагогу допоможуть вирішити саме члени батьківського комітету. На зборах після обговорення організаційних моментів (харчування, фінансово - матеріальних аспектів організації позаурочних заходів, підготовки до іспитів, випускного вечора і т.п.) треба відразу визначити ступінь і форми участі батьків у вирішенні даних проблем.

Педагогу не слід забувати, що батьківські збори, на якому відбувається особиста зустріч класного керівника з батьками його підопічних - важливий засіб формування думки тат і мам про школу, вчителів, яким вони довіряють своє чадо. До зборів слід ретельно готуватися, продумуючи грунтовно його методику і зміст.

Орієнтовні теми проведення класних батьківських зборів

1 клас

1.Шестирічна дитина. Яка вона? (консультація вчителя)

2.Як допомогти дитині у навчанні.

3.Народна педагогіка, народна казка у формуванні морально-етичних цінностей у дітей.

2 клас

1.Психологічні аспекти виховання і заохочення до навчання дітей молодшого шкільного віку.

2.Щоб не згасло родинне вогнище.

3.Українські народні традиції в сімейному вихованні. Ознайомлення дітей з родиною та родоводом.

3 клас

1.Умови успішного виховання в сім’ї: єдність вимог дорослих до дітей, атмосфера злагоди і довіри.

2.Виховання самостійності, відповідальності.

3.Народні морально-етичні цінності та їх врахування в сучасному сімейному вихованні.

4 клас

1.Спільна діяльність батьків і дітей як спосіб формування морально-етичних цінностей молодших школярів.

2.Гра в житті дитини. Світ сімейних захоплень.

3.Родинне свято «Сім’я –ключ до щастя»

5 клас

1.Психолого-педагогічні особливості виховання молодших підлітків.

2.Розвиток творчих здібностей дитини у процесі спільної діяльності.

3.Союз сім’ї та школи.*

6 клас

1.Сфери і специфіка спілкування підлітків.

2.Патріотичне виховання дітей у сім’ї, зв'язок поколінь, знайомство з культурою, звичаями і традиціями родини та рідного краю.

3.Формування здорового способу життя молодших підлітків.

7 клас

1.Старший підлітковий вік і його особливості.

2.Педагогіка почуттів і культура їх вираження. Формування культури поведінки дітей.

3.Духовний світ особистості. Морально-етичні цінності особистості та їх врахування в сучасному сімейному вихованні.

8 клас

1.Виховання характеру і формування моральних якостей особистості.

2.Профорієнтація і допрофільнапідготовка старших підлітків; шляхи самовизначення і вибору професії.

3.Щаслива сім’я. Яка вона? (збори-диспут)*

9 клас

1.Рольсім’ї у визначенні життєвого шляху старшокласників.

2.Про шкідливі звички і роль батьків в подальшому розвитку стійкої потреби дітей щодо здорового способу життя.

3.Проблеми виховання юнаків і дівчат. Педагогіка почуттів, етика сімейних стосунків.

У цьому році школа розпочала працювати над новою науково – методичною темою «Підвищення якості освіти, оновлення змісту і форми організації навчально-виховного процесу через удосконалення творчої співпраці вчителів і учнів»

Основні завдання і зміст методичної роботи школи визначається такими напрямками:

Першочерговими завданнями, спрямованими на реалізацію теми є:

​ підвищення рівня педагогічних знань і педагогічної майстерності вчителя;

​ вивчення і застосування у своїй діяльності інноваційних педагогічних технологій;

​ підвищення якості навчальних досягнень учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках;

​ підвищення ефективності навчально-виховного процесу через активізацію навчальної діяльності учнів;

​ підвищення значущості принципу індивідуалізації навчання;

​ запровадження Державного стандарту початкової загальної освіти;

​ реалізація основних положень особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання;

​ підтримка інноваційної, експериментальної діяльності педагогічних працівників;

​ організація і стимулювання суспільно-педагогічної діяльності педагогів;

​ впровадження інформаційних та комунікаційних технологій комп`ютерізації та інформатизації НВП;

​ модернізація навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного підходу;

​ проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах

різного рівня, МАН, робота зі здібними та обдарованими учнями;

​ диференціація навчання, робота з обдарованими дітьми;

​ профілізація навчання, науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного навчання;

​ залучення школярів до енергоощадного способу життя, питань використання енергії, економії енергії та

економічних ресурсів;

​ формування здорв’язберігаючої компетентності учнів;

Методична рада постійно протягом року надає реальну дієву допомогу всім членам педагогічного колективу у підготовці до проведення педагогічних рад, відкритих уроків, районних семінарів.

Усі рішення, прийняті педагогічни​ми радами, допомагають скоригувати роботу пе​дагогічного колективу школи, направити її на рі​шення проблем, які диктує сьогодення, на підвищення якості освіти, вдоско​налення навчально-виховного процесу.

З метою вивчення стану викладання предметів в школі складений перспективний план на п’ять років з 2014 по 2019 рік. На його основі складається план вивчення стану викладання предметів на поточний рік, який відображається у річному плані роботи і здійснюється за таким етапами:

I.​ Підготовча робота адміністрації.

I.​ Індивідуальна робота з учителем.

I.​ Відвідування циклу уроків.

I.​ Позакласна робота.

I.​ Аналітична та узагальнююча робота адміністрації.

I.​ Обговорення підсумків контролю з учителем.

Підвищенню педагогічної майстерності та розповсюдженню досвіду роботи вчителів сприяли шкільні предметно-методичні тижні, виставки педагогічних наробок вчителів, які атестуються.

Багато уваги приділяється вивченню питань вікової психології учнів. На психолого-педагогічних семінарах розглядалися питання, пов’язані з розвитком індивідуальних особливостей учнів.

Запроваджений дієвий контроль за ефективністю використання вчителями різних методик, технологій навчання предмету, відстеження їх впливу на результати навчання, а також чіткий контроль та встановлення зв’язку між відвідуванням занять та якістю знань учнів, своєчасне виставлення оцінок як у журнал, так і у щоденники учнів. Траплялися випадки порушення виставлення оцінок у журнал та не виставлення їх зовсім в учнівські щоденники.

Виховна робота в школі у І семестрі 2014/2015 навчальному році реалізована через науково - методичну тему «Створення умов для формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя», при цьому застосовувались сучасні виховні технології, розвивалась суспільна активність учнів, формувались ціннісні орієнтації, спрямовані на здоровий спосіб життя.

Виховна робота школи спрямована на розвиток формування здорової, соціально зрілої, творчої особистості з високим національним культурним потенціалом, розвиненим почуттям прекрасного.

Значна увага приділялася патріотичному вихованню. Проводилася робота щодо виховання поваги у молодого покоління до Конституції України, державних символів, любові до рідної землі, української мови, національної культури та традицій. З метою висвітлення історії розвитку України як правової, соціальної, демократичної країни у школі проведено виховні години, брейн-ринги, уроки духовності, круглі столи, тренінги, усні журнали, історичні читання.

З метою реалізації громадянського виховання у кожному кабінеті створені куточки державної символіки, в коридорі школи оформлений ритуальний куточок, змістовна експозиція до Дня Перемоги в шкільному краєзнавчому музеї.

Спортивно-масова робота включала в себе спортивні змагання, районну спартакіаду «Веселі старти», Дні здоров’я, Олімпійські уроки, фізкультхвилинки на уроках, рухливі перерви. Учні школи беруть активну участь в спортивно-масовій роботі: змаганнях з волейболу, футболу

Значна увага приділялася попередженню дитячого травматизму. У вересні пройшов місячник «Увага, діти на дорозі!», в рамках якого проведено тематичні бесіди, практичні заняття

Будемо сподіватись що це стане позитивним у зменшенні випадків травмування дітей, адже без цього у нас не обходитьс

Шкільні гуртки, гуртки на базі школи сприяють всебічному розвитку наших вихованців.

Стан матеріально-технічного забезпечення

В Широківській ЗОШ І-ІІІ ступенів діють 9 навчальних навчальних класів з них 4 кабінети початкової школи, ігровий спортивний майданчик

Класи укомплектовані учнівськими меблями відповідно до ростових вимог. Меблі промаркіровані.

В бібліотеці книги розміщені на книжкових стелажах, бібліотечний фонд

Забезпеченість підручниками становить: 1-4 класи – 80 %, 5- 9 класи – 85% Проблемним питанням залишається 6 клас, але…

Великим плюсом у роботі нашої школи є їдальня. Яка на даний час обладнана відповідно до санітарно-гігієнічних вимог. У цьм унавчальному році нам вдалося забезпечити матеріальну базу їдальні, майже на 100 відсотків, водонагрівач, духова шафа, мийка забезпечують нормальне функціонування їдальні.

Харчування учнів здійснюється в їдальні школи, яка знаходиться в окремому приміщенні, згідно державним санітарним правилам і нормам влаштування та утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Їдальня обладнана достатньою кількістю приміщень та інвентарем, каналізацією, водогоном.

Учні початкових класів та пільгових категорій харчуються безкоштовно.

Примірне меню погоджене з санепідемстанцією.

Асортимент обідів різноманітний.

Учні харчуються на великій перерві. Посуду достатньо для прийняття їжі учнями в два етапи. Посадочних місць на 50 учнів. Рекреації приміщення естетично оформлені, прикрашені квітами.

Заклад має комп’ютерний клас. Кількість ПК у навчальному кабінеті з інформатики 6, Кабінет має санітарний паспорт і відповідає санітарним вимогам для проведення навчально-виховного процесу.

В комп’ютерному класі існує локальна мережа. ПК підключені до віртуальної приватної мережі Інтернет. Є у наявності електронні засоби навчального призначення, які мають гриф МОНУ.

Заклад забезпечений сканером, 2 принтерами, 1 мультимедійний проекторами. Вчителі проводять уроки з використанням ІКТ.

Зауваження: недостатня кількість мультимедійних проекторів для використання їх на уроках.

Рішення

1.Формувати кадровий потенціал школи в основному за рахунок цільової підготовки молоді у педагогічних ВНЗ через денну та заочну форми навчання. У прийомі на роботу перевагу надавати педагогічним працівникам з відповідною вищою освітою.

Постійно.

2. Покращення знань учнів за рахунок впровадження в практику роботи учителів досягнень інноваційних технологій, використання позаурочної роботи з учнями, які мають достатній та середній рівні навчальних досягнень.

Постійно.

3. Учителям школи систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.

Постійно.

4. Адміністрації школи продовжувати роботу по зміцненню та оновленню матеріальної бази школи, поновити меблі в класних кімнатах, продовжувати проведення роботи по залученню коштів для придбання сучасного інноваційного обладнання.

Постійно.

5. Удосконалювати спільну роботу педагогічного колективу та батьків щодо виховання підростаючого покоління, виховання поваги у молодого покоління до Конституції України, державних символів, любові до рідної землі, української мови, національної культури та традицій, висвітлення історії розвитку України як правової, соціальної, демократичної країни.

Постійно.

8. Продовжити спільну роботу педагогічного колективу школи та батьків щодо залучення учнів до здорового способу життя, охоплення дітей 100 % гарячим харчуванням, недопущенням дитячого травматизму як під час навчально-виховного процесу, так і у побуті. Постійно.

/Files/images/18.gif

Кiлькiсть переглядiв: 3759

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.